Loading...

GEOTECHNICKÉ SLUŽBY

Zavádzanie oceľových štetovníc pomocou vibračných baranidiel, vtláčanie oceľových štetovníc, zavádzanie oceľových profilov, výroba pilót FDP, SDP, CMC, výroba veľkopriemerových pilót, Jet Grounting, stĺpy DSM, berlínske steny, pilóty CFA, zemné kotvy, mikropilóty.
Viac...

VODNÉ A SANITÁRNE INŽINIERSTVO

Výstavba veľkopriemerových potrubí pre priemysel, vodovodných zberných potrubí, dažďových a sanitárnych kanalizácií, retenčných nádrží, čerpacích staníc. Pretlaky, podvrty, mikrotunelovanie, bezvýkopová renovácia potrubí s využitím technológie statického cracking (burstliningu), dlhého reliningu a metód s využitím vložiek. Zváranie rúr z PE-HD, inšpekcie potrubí pomocou TV kamier, komplexné zemné práce, odvodňovacie a melioračné práce.
Viac...

CESTNÉ A ŽELEZNIČNÉ STAVITEĽSTVO

Komplexné zemné práce, vyrovnávanie pozemku, kladenie základov rôzneho druhu, povrchové a hlbinné odvodňovanie, výmena a spevnenie pôdy, rekonštrukcie nespevnených ciest, poľných ciest a železničných tratí, rekonštrukcie mostov a viaduktov, demolácia budov a ciest, kladenie dlažby.
Viac...

Realizované projekty:

Ostrava Letisko
Viac...
Nemocnice Ostrava
Viac...
Esbjerg, Dánsko
Viac...

Stavebno-odvodňovacia spoločnosť „TOLOS” pôsobí nepretržite od roku 1997. Ponúkame široké spektrum služieb z oblasti geotechniky, vodného a sanitárneho inžinierstva, ako aj cestného a železničného staviteľstva. Špecializujeme sa v komplexnom zabezpečovaní hlbokých výkopov realizovaných zavádzaním oceľových štetovníc alebo profilov a výrobou záporového paženia s využitím rôznych technológií.

Disponujúc modernými zariadeniami, vysoko kvalifikovanými pracovníkmi a odborne pripravenými inžiniermi Vám môžeme poskytnúť záruku včasného vykonania aj tých najnáročnejších projektov.

Vďaka neustále sa rozvíjajúcemu strojovému parku sme schopní realizovať aj tie najnáročnejšie projekty v oblasti široko chápanej geotechniky, vodného staviteľstva, melioračných prác, výstavby sanitárnych a dažďových kanalizačných sietí, mikrotunelovania, odvodňovania pôdy ako aj činností z oblasti cestného a železničného staviteľstva.

Oni nám dôverujú: