Loading...

Vei og jernbane

Alle typer grunnarbeider, terrengutjevning, ulike typer bærelag

Tilbudet vårt omfatter alle typer terreng- og grunnarbeider. Vi forbereder terreng til bebyggelse med vei- eller jernbaneanlegg. Vi gjennomfører analyser og terrengundersøkelser for å foreslå de teknisk og økonomisk gunstigste løsninger. Med en moderne maskinpark og innovative arbeidsmetoder kan vi utføre arbeider i ethvert terreng.

Overflatedrenering og drenering av grunnvann

Dreneringssystemer som vi bruker er den enkleste metoden for beskyttelse av grøfter og bygninger mot skadelig påvirkning av vann. I de fleste tilfeller må drenering prosjekteres individuelt på grunn av ulike terreng- og vannforhold. Ved prosjektering prøver vi alltid å finne den mest passende metode. Alle dreneringer utføres ved bruk av beste materialer og med hensyn til viktige tekniske og økonomiske aspekter.

Utskifting av jordmasser og grunnforsterkning

Dersom grunnforhold viser seg å være ugunstige, kan vi skifte ut jordmasser eller forsterke grunnen. Formålet med slike arbeider er først og fremst å øke grunnens bæreevne og motstandsdyktighet mot dynamiske belastninger, å forebygge setning og redusere vannpermeabilitet. Valg av passende metode og teknikk er først og fremst avhengig av prosjektets karakter, eksisterende grunn- og vannforhold samt miljøforhold.

Reparasjon av grusveier og singelveier

Vi gjennomfører reparasjoner av grus- og singelveier med utgangspunktet i vår brede tekniske fagkunnskap, ved hjelp av nyeste teknologier og maskiner som tilfredsstiller alle kravene som er fastsatt i spesifikasjoner. Deltar vi i anbud på reparasjon, tilbyr vi et fullt spekter av tjenester: grundig analyse av grunnens tilstand og omgivelser, forberedelse av en teknisk analyse for reparasjon eller ombygging av veien, utførelse av arbeider.

Reparasjon av jernbanespor

Firmaet vårt driver også med reparasjon av jernbanespor i bredt forstand: modernisering og ombygging av eksisterende jernbanespor. Reparasjonen utføres alltid med hensyn til alle krav og nåværende teknisk tilstand. Vi lager en materialspesifikasjon med utgangspunktet i opplysningene samlet av våre ingeniører ved første visitt og etterpå forbereder vi en helhetlig reparasjonsplan.

Reparasjon av broer og viadukter

En vesentlig del av vår virksomhet er full reparasjon av alle typer brokonstruksjoner: broer, veibroer, viadukter og gangbroer. Vi utfører reparasjonsarbeider med utgangspunktet i analyser og påfølgende strategier.